Vakdiploma’s niet uit ontwikkelbudget

Ontwikkelbudget, hoe zit het nou?

Er leven veel vragen onder medewerkers van de Rabobank in deze onzekere tijden. Hoe zit het nou met het ontwikkelbudget, wat moeten medewerkers daarvan betalen? Klopt de plaatsingsprocedure wel? En wat is de stip op de horizon?

De RaboBonden vroegen recent via WhatsApp wat we voor onze leden en hun collega’s konden betekenen. Er kwamen veel waardevolle wensen, opmerkingen en signalen terug, die we deels hebben voorgelegd aan HR Rabobank. Graag delen we met jullie de antwoorden.

Reorganisatie-onrust

Vragen: de vragen gingen, samengevat, over onduidelijkheid bij plaatsingsprocedures, een oneerlijke procedure, collega’s die worden geconfronteerd met een verbetertraject vlak voor de reorganisatie, willekeurige plaatsing op 1,5 uur van huis.

Antwoorden HR Rabobank: Op dit moment spelen er gelijktijdig verschillende reorganisaties waarvan een aantal  lokaal/centraal bewegingen. Deze lokaal/centraal bewegingen raken een zeer omvangrijke groep medewerkers.
We herkennen dat dit onrust en onzekerheid voor medewerkers met zich meebrengt. Voor medewerkers die boventallig worden voor hun functie, spant de bank zich tot het uiterste in om te beoordelen of en welke passende functies er voor de medewerker zijn. Feit is wel dat lokaal /centraal bewegingen extra complexiteit met zich meebrengen. De grenzen van een reorganisatie houden dan namelijk niet op bij de lokale bank of centrale eenheid, maar gaan over alle lokale banken en centrale eenheden heen. Dit omdat Rabobank juridisch één werkgever is.
Bij de beoordeling of een functie passend is, is wel een grens getrokken voor wat betreft de maximale reisafstand. Die is in aansluiting op regelgeving en jurisprudentie in het Sociaal Plan gesteld op 1,5 uur enkele reis.
De bestuurders van de RaboBonden hebben gevraagd om een vervolgafspraak om meer in detail op deze onderwerpen in te kunnen gaan. Wordt dus vervolgd!

Ontwikkelbudget: te laag?

Vragen: de meeste vragen over het ontwikkelbudget gingen over de hoogte ervan. Een gedegen opleiding kun je niet volgen voor €1500,-. En hoe zit het met vakdiploma’s, die hoeven toch niet uit het ontwikkelbudget te worden betaald?

Antwoorden HR Rabobank: In de nieuwe Rabobank CAO is het ontwikkelbudget afgesproken om daarmee medewerkers concreet iets in handen te geven waarmee zij regie kunnen nemen over hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. De hoogte van het beschikbare bedrag is uitkomst van de cao-onderhandeling. In vergelijking tot andere organisaties die een dergelijk budget kennen, is dit overigens zeker niet laag. Bovendien is daarnaast afgesproken, dat de werkgever een aanvullende bijdrage toe kan kennen.
Het ontwikkelbudget komt in de plaats van de eerder in de cao opgenomen loopbaangerichte studiefaciliteiten. De functiegerichte studiefaciliteiten zoals daarnaast zijn opgenomen in de cao blijven ongewijzigd van kracht. Dat betekent dat als een opleiding noodzakelijk of verplicht is voor de functie-uitoefening, de kosten hiervan voor rekening komen van de werkgever en niet ten laste gaan het persoonlijke ontwikkelbudget van de medewerker. Ook vanuit de OR Rabobank is het signaal gekomen dat in de praktijk niet altijd langs deze lijn gehandeld wordt. Hier zal extra aandacht en communicatie aan gegeven worden.
Rondom de FFP speelt dat dit niet langer meer onderdeel is van het vereistenprofiel. Dat is de reden waardoor de kosten hiervan (vanaf 2018) niet meer vergoed zullen worden als een medewerker er zelf voor kiest deze certificering te doen. Hetgeen speelt rondom FFP heeft dus sec genomen niets van doen met de introductie van het ontwikkelbudget. Dit zal binnenkort in een bericht via HR Portaal (nogmaals) gecommuniceerd worden.

Koers Rabobank: onduidelijk

Vragen: Wat is de stip op de horizon, waar wil de bank heen? En hoe gaan we de 9 plus klantbelofte waarmaken als er constant wordt bezuinigd op personeel?

Antwoorden HR Rabobank: In het medewerkersonderzoek (OHI) hebben veel medewerkers aangegeven behoefte te hebben aan een inspirerende en duidelijkere richting voor Rabobank.
Dat heeft geleid tot het besluit om de missie aan te scherpen. Daarvoor hebben we met de Rabo New Years Challenge medewerkers gevraagd om in een vlog aan te geven waarom hij of zij juist bij de Rabobank werkt en wat hier inspirerend aan is. Dit vormt samen met de geschreven antwoorden van het medewerkersonderzoek input voor het formuleren van een nieuwe compelling story (waar staan we voor, waar gaan we voor). De verwachting is dat deze kort voor de zomer gereed zal zijn.